Projecte Equipament Educatiu Solidari

Projecte de Reutilització Equipament Educatiu Solidari (EES)

(Antic projecte SRL)

Informació:


El Projecte d’Equipament Educatiu Solidari (EES) és un servei on l'AFA és propietària dels llibres, quaderns i els diferents materials didàctics que els infants de l'escola faran servir al llarg del curs. 


L'AFA deixa en préstec el material que necessiten, amb la condició que el retornin en bon estat. 


L'accés a aquest projecte implica formar part de l'AFA obligatòriament i per tant efectuar l'abonament de la quota d'associat corresponent. 

Funcionament: 


 1. El diferent material serà entregat a cada alumne durant els primers dies del curs. 

 2. Els llibres estan numerats i cada alumne tindrà durant tot el curs els mateixos llibres en préstec. 

 3. Dins de cada llibre, els infants trobaran un full amb la normativa, recomanacions i “llistat d'incidències”, on podran deixar constància dels desperfectes que trobin o succeeixin al llibre.

 4. A final de curs, els infants junt amb els mestres, repassen que tot estigui correcte i en bon estat de conservació.

 5. Un cop fet això, els llibres seran recollits per l'AFA per verificar que tothom hagi seguit la normativa i s'hagi fet un bon ús del EES. 

 6. Els diferents materials es deixaran preparats pel següent curs. 


Pagament:    


 • Única quota per infant i curs: El preu JA INCLOU el 2% associat al pagament per TPV, tal com es va aprovar en Assemblea el 2 de maig del 2019.   

 • L'AFA estableix una quota per accedir al EES de 51,02€, que cobreix, juntament amb l'aportació de l'Ajuntament de Gualba, la despesa de material didàctic dels infants. És una quota que ha de ser abonada per tots els infants de l'Escola que en vulguin participar. 

 • Tots els alumnes paguen una mateixa quota independentment del curs que cursin.

 • No pagar algun curs implicarà no poder participar en la resta de cursos (a nivell familiar, no només individual).

 • Els alumnes que a durant el Setembre del curs lectiu no hagin fet el pagament, L'AFA assumirà que aquell alumne portarà de casa els llibres, quaderns i material divers que necessiti a l'Escola, per tant, L'AFA no li facilitarà cap tipus de material.

 • Els alumnes que optin a beques per llibres (ja siguin a nivell local o general) també hauran de pagar la quota, quedant ells a l'espera de la concessió de la beca. 

 • El pagament s’efectuarà per TPV, segons acord d'assemblea de 2 maig 2019.


Normes pel bon funcionament del projecte: 


 • L'AFA es compromet a servir el material a tots els alumnes que hagin abonat la quota.

 • Tots els llibres (excepte quaderns) en préstec estaran folrats i registrats.

 • Les famílies i els alumnes tenen el compromís de fer un bon ús del material i de retornar-lo a l'Escola en condicions òptimes en finalitzar el curs escolar.

 • Els alumnes que s'incorporin més tard a l'Escola també podran participar del EES sempre que abonin la quota íntegra, així com la de associat a l'AFA.

 • Si un alumne marxa de l'Escola abans de finalitzar el curs, haurà de tornar el material en bon estat. No es tornaran els diners abonats.

 • Els alumnes que durant el setembre no hagin fet el pagament, l'AFA assumirà que aquell alumne portarà de casa els llibres, quaderns i material divers que necessiti a l'Escola, per tant, l'AMPA no li facilitarà cap tipus de material. 

 • Per poder participar del EES, la familia de l’infant haurà d’haver pagat la quota de soci d'AFA. Recordem que el pagament d’aquesta quota de soci ÉS IMPRESCINDIBLE per poder participar de qualsevol de les activitats i/o serveis que l’AMPA ofereix.

 • Els alumnes que optin a beques per llibres (ja siguin a nivell local o general) també hauran de pagar la quota, quedant ells a l'espera de la concessió de la beca. 

 • Els mestres es comprometen a fer un treball de sensibilització a l'hora de treballar amb el material, en el qual no es pot escriure, pintar, tallar... Tampoc s’haurien de tacar ni mullar.

 • En cas de pèrdua o mal ús evident del material, la família haurà de reposar-lo. Si la família no ho fa es considerarà que no s'està respectant el present document i no podrà tornar a participar del projecte EES.

 • En finalitzar el curs, si no es torna el material, es considerarà pèrdua i la família l'haurà de reposar.

 • El diferent material serà entregat a cada alumne durant els primers dies del curs. Els llibres estaran numerats i cada alumne tindrà durant tot el curs els mateixos llibres en préstec. A final de curs, es repassa que tot estigui correcte i en bon estat de conservació. 

 • Aquells llibres que es troben en bones condicions però que tenen alguna anomalia tindran, en la pàgina malmesa, un segell de L'AFA o l'Escola. Aquesta actuació obeeix a dos motius: el primer, aprofitar llibres que tot i presentar un petit defecte poden ser fets servir. El segon, que les famílies que reben el llibre coneguin que hi ha una petita deficiència. Quan les families rebin el material, caldrà que el revisin. Si troben alguna anomalia no detectada per l'AFA, ens ho faran saber a la major brevetat.


El present document respon a un contracte entre, l’infant i la família, i l'AFA, i té validesa anual. El fet d'abonar la quota implica l’acceptació de les normes.

L'AFA es reserva el dret de comunicar a les famílies que facin un mal ús d’aquest servei, a optar a resoldre la situació, i en cas de no fer-ho, es considerarà que no s'està respectant el present document i no podrà tornar a participar del projecte EES. 


L'AFA de l'Escola Aqua Alba

Revisat agost 2021


L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.