SOCIS

INFORMACIÓ:

Cada any, les famílies dels infants de l'escola participen voluntàriament amb l'AFA de l'escola.

Què en traiem de ser socis de l'AFA? 

Poder participar dels serveis que ofereix l’entitat donant resposta als nostres estatuts:
(Cap.I Art. 2)


1. Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
2. Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
3. Assistir els pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
4. Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
5. Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
7. Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
8. D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
9. Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.
10. Fomentar la pràctica esportiva sense finalitat de lucre.

En aquest sentit, la nostra AFA, 
Participa dins el Consell Escolar amb un membre, essent un total de 4 representants de famílies, dins el mateix.
Vetlla i té delegat des del Consell Escolar, la gestió del servei de menjador escolar i l’estona del migdia, on actualment a més ofereix activitats extraescolars dins aquest espai. 
Promou projectes educatius participant amb les famílies directament en activitats festives, de promoció de mediambient, xerrades, millora dels espais educatius a través del projecte pati, promou activitats extraescolars i el servei d’acollida d’infants facilitant la conciliació familiar a través del desenvolupament de les seves habilitats, el projecte de reutilització de llibres que garanteix un ús social del material didàctic, casals lúdics en períodes no lectius, roba esportiva, o canguratges durant les reunions de curs, entre moltes d’altres.

Com podeu veure, les opcions per aprofitar la quota de l'AFA són moltes i variades.  Així doncs, fer l'aportació familiar a principi de curs a l'AFA té molts beneficis per les famílies que la realitzen. Òbviament, les famílies que no vulguin aprofitar cap dels serveis oferts per l'AFA poden decidir lliurement no realitzar el pagament de la quota, i enviar un correu donant-se de baixa de l'associació. 


NOVETAT: Cal incloure al formulari aquells infants menors de 3 anys i aquells majors de 12 anys que participin en activitats organitzades per l'AFA (extraescolars, festes, casals...), o per fer ús dels canguratges.*

Pagament: 
El pagament, de caràcter voluntari, és per famílies, com a unitat, i es veu incrementat en funció dels infants.
Aquest any, la quota no varia respecte els cursos anteriors.

La quota de l'AFA és de 30€,segons acord i aprovació assamblea ordinària de l'AFA del dia 14 de Juny 2022, que es reparteix de la manera següent: 
3€ quota/infant de la Federació d'Associacions de Families d'Alumnes de Catalunya (AFFAC)
7€  quota/infant d’assegurança de cobertura general d'accidents per les activitats de l'AFA 
20€ quota/família pel funcionament de l'AFA. 
Exemples:
  • Família amb un infant:  30 euros
  • Família amb 2 infants:  40 euros (20 +10 +10)
  • Família amb 3 infants:  50 euros (20+10+10+10).. i així successivament.
El pagament s’efectuarà per TPV, i els usuaris abonanran el cost del 2% del TPV a les seva quota. 

Les famílies que no hagin fet el pagament no podran participar de la resta de serveis i activitats que l'AFA ofereix durant tot l'any, inclòs els serveis bàsics com menjador i acollides, fins haver resolt la situació. En cas de dificultats en qualsevol pagament, cal enviar un correu electrònic a l'AFA a través de la BÚSTIA DE l'AFA del bloc per informar i ens posarem en contacte amb vosaltres.
En cas de no voler ser soci, envieu un correu electrònic amb la baixa de soci.

*NOVETAT! L'AFA obra una quota que complementa serveis als associats: Apartat COMPRES
Quota per socis amb més fills externs al CEIP Aqua Alba: famílies usuàries de serveis extraescolars, casals, festes, entre d'altres amb fills pre-alumnes o ja ex-alumnes: afegir +10€ per infant extern a escola (assegurança). Aquesta quota permetrà assegurances d'accidents i afavorirà a la participació d'aquestes famílies i menors a les activitats i als germans ex-alumnes a una millor conciliació familiar i seguretat.
P.ex: famílies que comparteixen germans a escola bressol o institut.El pagament de l'AFA és voluntari, però les famílies que el realitzin han de tenir clares una sèrie de normes, necessàries pel bon funcionament i la bona convivència entre els diferents membres que hi participen.

Normes de pel bon funcionament de l’entitat: 

-Estar al dia amb els pagaments. Si alguna família té dificultats per pagar, ha de contactar ràpidament amb l'AFA. Junts podem buscar solucions, però les famílies que finalment decideixin no fer front als deutes, els seus infants no podran gaudir de les diferents activitats.
-Treballar els pagaments per TPV. Contacteu amb l'AFA en cas de dificultats per a fer-ho. Actualment no suposa un increment de les quotes dels serveis.
-Cal seguir el contracte del servei de reutilització d'equipament educatiu adequadament. 
-Participar activament en les assemblees i grups de treball o comissions en la mesura del possible.
-Participar i donar suport en les activitats que es realitzen dins l’associació i l’escola.
-Respectar l’associació i els seus integrants. 
-Respectar els estatuts i acords presos dins les assemblees.

L'AFA de l'Escola Aqua Alba
Actualització Agost 2022

L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.