JUNTA i ESTATUTS


La Nostra Junta!

Júlia Vocal comissió de Pati
Olga Vocal comissió Banc de Mans
Marta Vocal comissió Escola Verda i Sostenibilitat
Tamara Vocal comissió Equipament i llibres
Marta Vocal comissió Casals i Espais Lúdics
Juanjo Vocal comissió Tic (tecnologia) Tac (aplicació a l'aprenentatge digital)
Bea Vocal comissió de Menjador i Espai Famílies
Laia comissió Espai Famílies
Miriam Vocal Comissió de Festes amb un grup de socis/es col.laboradors!
Marta a Vicepresidència i representant AFA dins el Consell Escolar
Miriam a Tresoreria
Tamara a Secretaria
Emma a Presidència

Mil Gràcies a tot@s!

Òbviament, comptem amb la Maria Delgado (671851370), que coordina el menjador escolar, dóna suport a les extraescolars, serveis d'acollida, casals , i mil i una tasca més.

ESTATUTS de l'associació:
Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit
Article 1
L'Associació de Famílies d'Alumnat (AFA) de l'Escola AQUA ALBA està constituïda a la població de Gualba i es regeix per aquests estatuts, actualitzats i ratificats en Assemblea de 17 de Juny de 2021, en la qual es dona lloc al nou nom d'AFA, a més de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol).
L'associació no té ànim de lucre.

Article 2
L'associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares, a les mares i els tutors/es, als docents i l'alumnat del centre així com als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació de tot l'alumnat matriculat al centre.
b) Promoure la participació de les famílies i tutors/es legals de l'alumnat en la gestió del centre.
c) Assistir les famílies i tutors/es legals de l'alumnat en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació de les famílies i tutors/es legals de l'alumnat en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de les famílies i tutors/es legals de l'alumnat, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.
j) Fomentar la pràctica esportiva sense finalitat de lucre.

Article 3
El domicili de l'associació queda fixat al número 15 del carrer Eugeni d'Ors de Gualba, i el seu àmbit d'activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capítol II. Socis
Article 4
Poden ser socis de l'associació les famílies de l'alumnat els representants legals matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l'article 6è d'aquests estatuts.
L'admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l'acorda un cop els qui la sol·liciten han acreditat la seva condició de pares d'un o més alumnes del centre.
Article 5
Són drets dels socis:
a) Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l'associació.
Són deures dels socis:
a) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'associació.

Article 6
Els associats poden ser donats de baixa de l'associació per algun dels motius següents:
1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president.
2. Pèrdua de la condició de pare o mare o tutor/a legal de l'alumnat, de la pàtria potestat o de la representació legal.
3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
4. Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats estranyes a les assumides estatutàriament per l'entitat.
Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva l'obertura d'un expedient en què s'ha de donar audiència al soci.
L'acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. L'associat hi pot recórrer davant l'Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquell en què li ha estat notificat l'acord.

Capítol III. L'Assemblea General
Article 7
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3.Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 8
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 9
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre setembre i juny, ambdós inclusivament. En adaptació a la nova llei d’associacions l’Assemblea General, podrà convocar-se de forma telemàtica via plataforma, fent constar els participants com a socis sota registre oficial. 
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10
1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, succesivament, el o la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/a qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El/la secretari/a redacta l'acta de cada reunió, que han de signar el/la mateix/a i el/la president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.
5. Per adaptar els Estatuts a la nova llei d’associacions s’inclou dins aquests estatuts el vot telemàtic sempre durant l’assemblea, degudament validat en plataforma adequada que permet registre dels associats. Així com s’acceptarà el vot delegat amb un màxim de 3 vots delegats per assistent aportant una evidència de la delegació del vot

Article 11
1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 12
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada associat de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels associats presents o representats.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.
5. Un mes abans de la finalització del mandat s'iniciarà un procés electoral, que finalitzarà amb l'elecció de la nova junta mitjançant votació a les candidatures presentades.

Capítol IV. La Junta Directiva
Article 13
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està composta per  president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i vocalies. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats per el/la secretari/a sortint, amb el vistiplau del/la president/A sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'associació.

Article 14
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen aquesta funció durant 4 anys. La renovació s'efectuarà de forma alterna, i procurant una renovació parcial dels membres, per afavorir un traspàs i una millor eficiència del funcionament de l’associació, podent mantenir-se en el càrrec durant els 4 anys següents a voluntat, sense perjudici que puguin ser reelegits. En cas de rennovació amplia dels membres de la Junta, aquestes dues hauran de conviure un curs lectiu per poder efectuar un correcte traspàs. 
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membre de l'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec
3. Les vacants que es produexin en els càrrecs de la Junta Directiva, és a dir president/a,  vicepresident/a, secretari/a, o tresorer/a, s'han de cobrir amb una vocalia, si fos possible. Si no, es cobriran en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  • subvencions o altres ajuts
  • l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16
1. La Junta Directiva, convocada prèviament per presidència, o per la persona en funcions, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a 2 mesos.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter presidència o bé si ho sol·licita un 10% dels membres que la componen.

Article 17
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència de presidència o vicepresidència o de secretaria o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
4. En adaptació a la nova llei d’associacions l’Assemblea General, podrà convocar-se de forma telemàtica via plataforma, fent constar els participants sota registre oficial i utilitzar els registres de plataforma per a recollir les actes i la documentació pròpia de l'Associació. 

Article 18
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. Presidència
Article 20
1. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats per secretaria i de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. Presidència és substituït, en cas d'absència o malaltia, per vicepresidència o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. Tresoreria i secretaria
Article 21
Tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 22
Secretaria ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 23
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic
Aquesta associació no té patrimoni fundacional [2] .
Article 25
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 27
L'exercici econòmic coincideix amb el curs escolar, iniciant-se l’1 de setembre i queda tancat el 31 d’agost de l’any següent.

Article 28
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures de presidència, tresoreria i secretaria.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la de tresoreria o bé la de presidència.

Capítol IX. El règim disciplinari
Article 29
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels associats que incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l´expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un/a instructor/a, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució
Article 30
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Els estatuts han estat aprovats en l'Assamblea General el 17 de Juny de 2021

L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.